JU BKC TK Tuzla objavljuje: PREDMET JAVNOG OGLASA: JAVNI OGLAS o davanju u zakup poslovne prostorije

Dokumentu u .pdf verziji možete preuzeti OVDJE!

PREDMET JAVNOG OGLASA:

Adresa: Mije Keroševića 3

Površina: 94 m2

Spratnost: Prizemlje

Početni iznos zakupnine (KM/m2): 20,00

Namjena: Ugostiteljski objekat

– Poslovna prostorija koja je predmet ovog javnog oglasa izdaje se na period od četiri godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća na ovom oglasu imaju pravna lica koja se bave ugostiteljskom djelatnošću.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PRIJAVA:

– Potvrda o izmirenim obavezama po osnovu zakupa kod prethodnog zakupodavca.
– Najpovoljnija prijava po ovom oglasu je prijava koja sadrži najviši ponuđeni iznos zakupnine.
– Ne može se prihvatiti niti jedna prijava na oglas o davanju u zakup, ukoliko je ponuđeni iznos zakupnine u prijavi ispod najniže zakupnine navedene u ovom oglasu.
– Dokaz o izmirenim obavezama po osnovu zaposlenih zaključno sa 01.10.2017.godine
– Ne može se prihvatiti prijava pravnih lica koje su po bilo kojoj osnovi dužnici zbog neispunjenih dospjelih obaveza.

POSEBNI USLOVI

– od potencijalnog ponuđača, sa najpovoljnijom ponudom na javnom oglasu, očekuje se da prilikom uređenja objekta bude spreman odgovoriti zahtjevima zakupodavca, u pogledu unutrašnjeg uređenja prostorija, tako da enterijer bude uređen u duhu djelatnosti i aktivnosti JU BKC TK Tuzla.

Prihvatanje svih navedenih posebnih uslova iz javnog oglasa, regulisat će se potpisivanjem izjave najpovoljnijeg ponuđača, prilikom odlučivanja Komisije za provođenje ovog javnog oglasa.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE:

– U prijavi je potrebno navesti iznos ponuđene zakupnine po kvadratnom metru prostora i precizan
identitet učesnika.

– Prijave se podnose u odvojenim zapečaćenim kovertama. Na zapečaćenim kovertama potrebno je naznačiti samo šifru učesnika oglasa (bez elemenata koji ukazuju na identitet ponuđača), sa napomenom: “Prijava na javni oglas za zakup poslovne prostorije – Ne otvarati.“

MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVA:

Prijave se šalju lično ili poštom na adresu:

Javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona
Komisija za provođenje javnog oglasa o davanju u zakup poslovnih prostorija
Mije Keroševića Guje 3, Tuzla

ROK ZA PODNOŠE NJEPRIJAVA:

Prijave po ovom oglasu teku od 05.10.2017. godine i mogu se predati od u roku od 8 dana od dana zadnje objave oglasa, a zaključno sa
13.10.2017. godine.

Svi učesnici o rezultatima javnog oglasa bit će obaviješteni 7 dana od dana zatvaranja javnog oglasa, a najkasnije do 20.10.2017.godine

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI OGLAS

– Prijava na javni oglas
– Rješenje o registraciji
– ID/PDV
– Dokaz/potvrda o izmirenim obavezama po osnovu zakupa kod prethodnog zakupodavca
– Dokaz o izmirenim obavezama po osnovu zaposlenih zaključno sa 01.10.2017. godine

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave zainteresiranih koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije ili izjave koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

OSTALE NAPOMENE:

– Ukoliko učesnik kome je dodijeljena poslovna prostorija ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu poslovnog prostora u roku od 15 dana od dana dostavljanja poziva za zaključivanje ugovora, smatrat će se da je odustao od ponude, te će se oglas poništiti.

– Prije zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora, učesnik koji je odabran kao najpovoljniji, obavezan je dostaviti dokaz za obezbjeđenje plaćanja zakupnine, komunalnih usluga, PDV-a i ostalih dažbina za vrijeme trajanja govora, odnosno položiti mjenicu ili bankovnu garanciju na jednogodišnji iznos ugovorene zakupnine.

– Ugovor o zakupu poslovne prostorije mora biti notarski obrađen u formi izvršne isprave, a nagradu i troškove notarske obrade ugovora snosi zakupac.

– U toku trajanja zakupnog odnosa vršit će se kontrola korištenja poslovne prostorije od strane zakupodavca.

– Dodatne informacije o poslovnim prostorijama koji su predmet ovog oglasa zainteresovani mogu dobiti u JU BKC TK Tuzla, neposredno ili putem telefona broj 035/ 282 296.

– Poslovni prostori koji su predmet ovog oglasa mogu se pogledati u vremenu od 10,00 do 13,00 sati.

JU BKC TK Tuzla

Meni