JU BKC TK raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBiH, broj: 26/16 i 89/18), člana 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 04/19), člana 24. i 28. Pravila Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla, broj: 146b/14 od 21.10.2014.godine i člana 16. i 31. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona broj 104/19 od 11. 04. 2019. godine i broj 224/20 od 22.05.2020. godine, vršilac dužnosti direktora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

I

Javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona (dalje: JU BKC TK), sa sjedištem u Tuzli, u ulici Mije Keroševića Guje broj 3, raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos, na neodređeno vrijeme, zasljedeća radna mjesta:

 1. „Ton majstor“ – jedan izvršilac uz probni rad od 3 mjeseca
 2. „Tehnički sekretar“– jedan izvršilac uz probni rad od 3 mjeseca
 3. „Stručni saradnik za produkciju“ – jedan izvršilac uz probni rad od 6 mjeseci
 4. „Stručni saradnik za odnose sa javnošću“ – jedan izvršilac uz probni rad od 6 mjeseci
 5. „Stručni saradnik za izdavačku djelatnost“– jedan izvršilac uz probni rad od 6 mjeseci

II

 1. Opći uslovi koje kandidati moraju ispuniti za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa su:
 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da su stariji od 18. godina, ali ne stariji od 65. godina,
 • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju
 • da nisu otpušteni iz državne službe ili druge službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
 • da se na njih ne odnosi član IX.I. Ustava BiH.
 1. Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa su:

2.1.Radno mjesto : Ton majstor

 • Posebni uslovi: SSS/IV/V stepen, tehničkog ili društvenog smjera,1 (jedna) godina radnog iskustva,

2.2.Radno mjesto : Tehnički sekretar

 • Posebni uslovi: SSS/IV stepen, tehničkog ili društvenog smjera, 1 (jedna) godina radnog iskustva, osposobljenost za rad na računaru

2.3.Radno mjesto : Stručni saradnik za produkciju

 • Posebni uslovi: VSS/VII stepen, ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ECTS, Akademija dramskih umjetnosti, 1 (jedna) godina radnog iskustva, osposobljenost za rad na računaru

2.4.Radno mjesto : Stručni saradnik za odnose sa javnošću

 • Posebni uslovi: VSS/VII stepen, ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ECTS, Filozofski fakultet/Žurnalistika, 1 (jedna) godina radnog iskustva, osposobljenost za rad na računaru

2.5.Radno mjesto : Stručni saradnik za izdavačku djelatnost

 • Posebni uslovi: VSS/VII stepen, ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ECTS, društveni smjer, 1 (jedna) godina radnog iskustva, osposobljenost za rad na računaru, poznavanje jednog stranog jezika

III

Kratak opis poslova:

 1. Ton majstor:

Snima, obrađuje i reprodukuje ton u studiju ili na terenu, učestvuje u izradi politike JU BKC TK u dijelu produkcijske politike JU BKC TK, odgovara za tonsku obradu i tehnički kvalitet tona, stara se o ispravnosti uređaja i opreme kojom se koristi, radi u montaži, snimanju i realizaciji programa,obezbjeđuje postavljanje tonskih kablova, mikrofona i drugih tonskih elemenata za kvalitetno izvođenje i praćenje programa, učestvuje u nabavci tonske opreme i njenom obnavljanju, odgovara za poštivanje tehničkih propisa i propisanih uslova,vodi računa o primjeni propisa o zaštiti na radu,

vrši  sve rekviziterske poslove u velikoj dvorani iz svoje oblasti, obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu  neposrednog rukovodioca i direktora.

 1. Tehnički sekretar:

Vrši poslove tehničkog sekretara za JU BKC TK, obavlja poslove prijema stranaka i poslovnih partnera, brine o protokolarnim poslovima  direktora i drugim obavezama direktora, po potrebi vodi zapisnike sa sastanaka, obavlja administrativne i operativne poslove i vodi djelovodni protokol, dostavnu knjigu, prima, evidentira i otprema poštu i dostavlja je direktoru na signiranje ili drugoj ovlaštenoj osobi u JU BKC TK, obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja, obezbjeđuje i uslužuje na uspostavljanju, telefoniranju telefonskih i fax veza, vrši umnožavanje, kopiranje materijala i stara se o održavanju odgovarajuće opreme za tu namjenu, obavlja personalne poslove, stara se o nabavci materijala i sitnog inventara za potrebe JU BKC TK, osim materijala i opreme za čiju nabavku su zaduženi drugi zaposlenici, vrši poslove u vezi korespondencije direktora i Upravnog odbora JU BKC TK i drugih pravnih subjekata i fizičkih lica, vodi posebnu knjigu evidencije izdavanja i nabavke materijala, evidenciju rada, glasila, stručne literature i drugog materijala o kome se vodi evidencija, obavlja druge poslove i zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora.

 1. Stručni saradnik za produkciju:

Predlaganje, osmišljavanje i realizacija vlastitih produkcijskih projekata u skladu sa planovima razvoja JU BKC TK,organizacija i vođenje vlastitih produkcijskih projekata JU BKC TK, obavlja stručne i druge poslove vezane za produkciju JU BKC TK, vrši izbor produkcijskih programa koji će se realizovati u JU BKC TK neposrednom rukovodiocu i direktoru, radi na pripremama programa i aktivnosti koji se realizuju u JU BKC TK, uz suglasnost neposrednog rukovodioca i direktora dogovara i uspostavlja kontakte sa umjetnicima, institucijama kulture koji realizuju produkcijske projekte i predlaže kulturnu razmjenu vlastitih projekata sa institucijama iz oblasti kulture, pravi prijedlog plana vlastitih produkcijskih projekata sa utvrđenim terminima i drugim podacima o projektima, sačinjava scenarije za različite manifestacije, odgovara za kvalitetu realizacije vlastitih produkcijskih projekata i drugih programa i aktivnosti koje se realizuju u JU BKC TK, obavlja sve organizacione i administrativne poslove vezane za angažovanje domaće i inostrane umjetnike, obezbjeđuje dodatna sredstva za realizaciju vlastite produkcije, učestvuje u grafičkoj produkciji svih vrsta promotivnih materijala za produkcijske projekte, osmišljavanje vizuelnih identiteta i kreativnih rješenja za potrebe JU BKC TK i grafičke pripreme programa i aktivnosti koji se realizuju u JU BKC TK, aktivno sarađuje i koordinira sa svim odjeljenjima unutar JU BKC TK u svrhu kvalitetne izvedbe projekata, vrši i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora.

 1. Stručni saradnik za odnose sa javnošču:

Analizira prisustvo JU BKC TK  u medijima i predlaže unaprjeđenje medijske promocije programskih sadržaja i aktivnosti JU BKC TK, svakodnevno prati domaću i svjetsku štampu i domaće vijesti, fоtоkоpirа i аrhivirа izvještaje iz dnevne štampe i sa internet portala, i brine se o redovnom ažuriranju podataka na web stranici JU BKC TK, objedinjuje informacije po službama u vezi sa medijskim predstavljanjem JU BKC TK, te uz saglasnost neposrednog rukovodioca iste objavljuje u medijima, uređuje stranice i aktivno vrši promociju JU BKC TK na društvenim mrežama (uz objave, odgovore na pitanja, i sl.), vodi i ažurira evidenciju o medijima, akreditira i obavještava novinare u vezi sa manifestacijama u JU BKC TK, organizira i priprema te pruža pomoć novinarima prilikom press konferencija, priprema dokumentaciju za sjednice institucije, a u vezi sa odnosima sa javnošću, vrši fotografiranje i elektronsku obradu podataka i informacija za potrebe ustanove, te obavlja poslove audio i video snimanja, arhiviranja i postavljanje materijala na web stranicu ustanove, obavlja administrativne i operativne poslove za potrebe BKC-a; priprema ugovore o poslovnoj saradnji BKC–a, obavlja druge poslove  po nalogu neposrednog rukovodioca, sekretara i direktora.

 1. Stručni saradnik za izdavačku djelatnost:

Organizuje poslove i aktivnosti izdavačke djelatnosti u JU BKC TK, uz suglasnost neposrednog rukovodioca i direktora dogovara i uspostavlja kontakte sa umjetnicima i institucijama kulture koje obavljaju izdavačku djelatnost, predlaže nove izdavačke projekte JU BKC TK, uz suglasnost neposrednog rukovodioca i direktora dogovara promocije knjiga, razmjene postojećih promocija knjiga, kataloga i ostali propagandni materijal, pravi prijedlog godišnjeg plana promocija i promocija knjiga i izdanja sa utvrđenim terminima i drugim podacima o promocijama knjiga za svaku godinu, formira i vodi evidenciju o knjižnom fundusu JU BKC TK, organizauje ažuriranje web stranice u dijelu izdavačke djelatnosti,organizuje izradu pomoćnih tehničkih sredstava za realizaciju promocija, učestvuje u izradi almanaha aktivnosti JU BKC TK, ostvaruje kontakte i saradnju sa autorima i izdavačima u zemlji i inostranstvu,pomaže u poslovima propagande i marketinga u dijelu vezanom za izdavačku djelatnost davanjem potrebnih informacija ili drugim poslovima (vezano za slanje pozivnica, način obavještavanja i oglašavanja, i dr.),vrši i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora.

V

 

Kandidati su kao dokaz da ispunjavaju opće uslove dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 

 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Potvrda da nisu otpušteni iz državne službe ili druge službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije za kandidate koji su bili ili su zaposleni u državnoj službi, a kandidati koji nisu bili zaposleni u državnoj službi dužni su dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu od strane nadležnog organa,
 • Izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa da se na njih ne odnosi član IX.I. Ustava BiH

Samo izabrani kandidati dužni su dostaviti:

 • Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta na koje su izabrani,
 • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Pored općih uslova kandidati moraju dostaviti i dokaz o ispunjavanju posebnih uslova:

 

Za sva radna mjesta kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju o ispunjavanju posebnih uslova:

 • Diploma o stečenoj stručnoj spremi, koja se traži za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje,
 • Dokaz o radnom iskustvu, nakon sticanja stručne spreme, koja se traži za radno mjesto na koje se prijavljuje, odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi sa stručnom spremom i tačno navedenim periodima i radnim mjestima

Pored dokumentacije koja se traži za sva radna mjesta o ispunjavanju posebnih uslova, za radna mjesta pod  2.2, 2.3, 2.4 i 2.5. iz tačke II, kandidati su dužni dostaviti i:

 • Dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje škola koje se bave obukom rada na računaru)

Pored dokumentacije koja se traži za sva radna mjesta o ispunjavanju posebnih uslova,  za radno mjesto pod 2.5 iz tačke II , kandidati su dužni dostaviti i:

 • Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (uvjerenje škola koje se bave obukom stranih jezika).

Sva dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 mjeseca, osim za Uvjerenje o državljanstvu koje mora biti dostavljeno u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 6 mjeseci računajući od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Javni oglas.

 

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više pozicija, isti je dužan popuniti i potpisati prijavne obrasce za svako radno mjesto na koje se prijavljuje i uz svaki prijavni obrazac priložiti onu dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje posebnih uslova za radno mjesto na koje se prijavljuje, s tim da jedna od prijava mora sadržati i dokumentaciju o ispunjavanju općih uslova na način kako je propisano Javnim oglasom.

 

Kandidati su, pored obaveznih dokaza za svako radno mjesto, dužni priložiti i:

 

-uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se preuzima na web stranici JU BKC TK www.bkctuzla.ba ili na protokolu u mjestu sjedišta JU BKC TK.

 

VI

Prioritet pri zapošljavanju imat će kandidati koji po Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (drugi prečišćeni tekst „Službene novine TK“, broj: 10/20) na to ostvaruju pravo. Kandidati su pored dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uslova,  uz prijavu obavezni dostaviti i dokaze o pripadnosti boračkoj populaciji, a definisane Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (drugi prečišćeni tekst „Službene novine TK“, broj: 10/20).

VII

Urednom prijavom na javni konkurs smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom konkursu, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom konkursu za prijem u radni odnos. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, neće biti uzete u razmatranje, te se odbacuju kao nepotpune zaključkom i biće eliminisane iz daljeg toka oglasne procedure.

VIII

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Kandidati koji su se prijavili za radno mjesto pod rednim brojem 1. i 2. iz tačke I po javnom konkursu u okviru izborne procedure polažu usmeni dio ispita, dok kandidati koji su se prijavili za radno mjesto pod rednim brojem 3., 4., i 5. iz tačke I polažu i pismeni i usmeni dio ispita. Pismeni ispit polaže se u pismenoj formi za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 3., 4., i 5., i ima za cilj utvrditi da li kandidat posjeduje dovoljan stepen znanja i kompentecija neophodnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje. Kandidat koji ne pristupi polaganju pismenog dijela ispita, a uredno je zaprimio poziv za polaganje pismenog dijela ispita, smatra se da je odustao od daljnje konkursne procedure.

IX

Usmeni dio ispita ima za cilj procjenu profesionalnih osobina i karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompentencija za radno mjesto za koje se kandidat prijavio.

Usmeni dio ispita odnosi se na teme iz oblasti radnog mjesta na koje se kandidat prijavio, pri čemu se uzima u obzir i cijene stručne, radne i organizacijske sposobnosti  kandidata za rad na radnom mjestu za koje se prijavio.

X

JU BKC TK će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje 5 (pet) dana prije održavanja ispita.

XI

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je 8 (osam) dana od dana njegove posljednje objave, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog oglasa, već se rok računa sljedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

Oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“, na web stranici Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i web stranici JU BKC TK ( www.bkctuzla.ba).

 XII

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

Javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona

Ulica Mije Keroševića Guje broj 3 , 75 000 Tuzla

„Prijava na Javni konkurs za prijem u radni odnos“

„Ne otvarati“

Meni