JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme (16.09.2022.)

BKC Logo

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBiH, broj: 26/16 i 89/18), člana 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 04/19), člana 24. Pravila Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla (broj: 146b/14 od 21.10.2014.godine) i člana 16., 28. i 30. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona (broj:362/22 od 15.08.2022. godine), direktor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

I

Javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona (dalje: JU BKC TK), sa sjedištem u Tuzli, u ulici Mije Keroševića Guje broj 3, raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos, na neodređeno vrijeme, za sljedeća radna mjesta:

 1. „Spremačica/higijeničar“ jedan izvršilac uz probni rad od 3 mjeseca
 2. „Pomoćnik direktora“jedan izvršilac uz probni rad od 6 mjeseci

II

 1. Opći uslovi koje kandidati moraju ispuniti za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa su:
 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da su stariji od 18. godina, ali ne stariji od 65. godina,
 • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju
 • da nisu otpušteni iz državne službe ili druge službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
 • da se na njih ne odnosi član IX.I. Ustava BiH.
 1. Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa su:

2.1.Spremačica/higijeničar

Posebni uslovi: OŠ/NK, 1 (jedna) godina radnog iskustva.

2.2.Pomoćnik direktora

VSS/VII stepen, ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ECTS, društveni smjer, 5 (pet) godina radnog iskustva, od čega 3 (tri) na rukovodećim poslovima, ispit općeg znanja, poznavanje rada na računaru, stručne, radne i organizacione sposobnosti.

Kratak opis poslova:

Spremačica/higijeničar:

a. čisti i održava sve prostorije BKC-a,

b. uredno održava podove, tepihe, stolariju, zavjese, inventar i dr.

c. čisti prostorije i sanitarne prostore i prostor oko objekta BKC-a,

d. čisti i pere stakla, panoe i oglasne table, te uredno održava pribor za čišćenje,

e. održava u čistom stanju cjelokupni pokretni i nepokretni inventar,

f. pažljivo rukuje svim aparatima i sredstvima za održavanje čistoće,

g. pomaže u održavanju prostora scene, velike dvorane, kongresne sale i plave sale,

h. racionalno koristi potrošni materijal namijenjen za čišćenje,

i. obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora

2. Pomoćnik direktora:

a. pomaže direktoru u rukovođenju,

b. koordinira rad svih odjeljenja BKC-a i sarađuje sa rukovodiocima odjeljenja u svrhu blagovremenog izvršavanja planiranih aktivnosti,

c. u saradnji sa direktorom vrši procjenu svih prihoda i rashoda BKC-a,

d. u procesu rada izdaje pismene naloge za rad rukovodiocima odjeljenja i vrši nadzor nad izvršavanjem povjerenih im poslova,

e. učestvuje u razmatranju prijedloga o umjetničkoj koncepciji i smjernicama repertoarske politike i plana,

f. daje prijedloge i pruža pomoć direktoru u rješavanju pojedinih pitanja u radu BKC-a,

g. sarađuje sa organima uprave, ustanovama kulture i drugim subjektima u svrhu unapređenja poslovanja, te redovno izvještava direktora o mogućnostima saradnje sa istima,

h. koordinira sa rukovodiocima odjeljenja u svrhu izrade godišnjeg plana rada BKC-a,

i. odgovoran je za koordinaciju programske politike BKC-a,

j. obavlja i druge poslove u skladu sa propisima, općim aktima BKC-a i po nalogu direktora.

III

Kandidati su kao dokaz da ispunjavaju opće uslove dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Potvrda da nisu otpušteni iz državne službe ili druge službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (za kandidate koji su bili ili su zaposleni u državnoj službi, a kandidati koji nisu bili zaposleni u državnoj službi dužni su dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu od strane nadležnog organa),
 • Izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa da se na njih ne odnosi član IX.I. Ustava BiH

Samo izabrani kandidati dužni su dostaviti:

 • Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta na koje su izabrani,
 • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Pored općih uslova kandidati moraju dostaviti i dokaz o ispunjavanju posebnih uslova:

Za sva radna mjesta kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju o ispunjavanju posebnih uslova:

 • Diploma o stečenoj stručnoj spremi, koja se traži za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje,
 • Dokaz o radnom iskustvu, nakon sticanja stručne spreme, koja se traži za radno mjesto na koje se prijavljuje, odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi sa stručnom spremom i tačno navedenim periodima i radnim mjestima

Pored dokumentacije koja se traži za sva radna mjesta o ispunjavanju posebnih uslova, za radno mjesto pod 2.2 kandidati su dužni dostaviti i:

 • Dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje škola koje se bave obukom rada na računaru)
 • Dokaz o položenom ispitu općeg znanja (uvjerenje nadležnog organa)

Sva dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 mjeseca, osim za Uvjerenje o državljanstvu koje mora biti dostavljeno u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 6 mjeseci računajući od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Javni oglas.

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više pozicija, isti je dužan popuniti i potpisati prijavne obrasce za svako radno mjesto na koje se prijavljuje i uz svaki prijavni obrazac priložiti onu dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje posebnih uslova za radno mjesto na koje se prijavljuje, s tim da jedna od prijava mora sadržati i dokumentaciju o ispunjavanju općih uslova na način kako je propisano Javnim oglasom.

Kandidati su, pored obaveznih dokaza za svako radno mjesto, dužni priložiti i:

-uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se preuzima na web stranici JU BKC TK www.bkctuzla.ba ili na protokolu u mjestu sjedišta JU BKC TK.

IV

Prioritet pri zapošljavanju imat će kandidati koji po Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (drugi prečišćeni tekst „Službene novine TK“, broj: 10/20) na to ostvaruju pravo. Kandidati su pored dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uslova,  uz prijavu obavezni dostaviti i dokaze o pripadnosti boračkoj populaciji, a definisane Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (drugi prečišćeni tekst „Službene novine TK“, broj: 10/20).

V

Urednom prijavom na javni konkurs smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, neće biti uzete u razmatranje, te se odbacuju kao nepotpune zaključkom i biće eliminisane iz daljeg toka oglasne procedure.

VI

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Kandidati koji su se prijavili za radno mjesto pod rednim brojem 1. iz tačke i po javnom oglasu u okviru izborne procedure polažu usmeni dio ispita, dok kandidati koji su se prijavili za radno mjesto pod rednim brojem 2. iz tačke I polažu i pismeni i usmeni dio ispita. Pismeni ispit polaže se u pismenoj formi za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 2. i ima za cilj utvrditi da li kandidat posjeduje dovoljan stepen znanja i kompentecija neophodnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje. Kandidat koji ne pristupi polaganju pismenog dijela ispita, a uredno je zaprimio poziv za polaganje pismenog dijela ispita, smatra se da je odustao od daljnje konkursne procedure.

VII

Usmeni dio ispita ima za cilj procjenu profesionalnih osobina i karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompentencija za radno mjesto za koje se kandidat prijavio.

Usmeni dio ispita odnosi se na teme iz oblasti radnog mjesta na koje se kandidat prijavio, pri čemu se uzima u obzir i cijene stručne, radne i organizacijske sposobnosti  kandidata za rad na radnom mjestu za koje se prijavio.

    VIII

JU BKC TK će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje 5 (pet) dana prije održavanja ispita.

  IX

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je 8 (osam) dana od dana njegove posljednje objave.

Oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Večernji list“, na web stranici Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, web stranici JU BKC TK ( www.bkctuzla.ba) i oglasnoj ploči Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.

X

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

Javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona

Ulica Mije Keroševića Guje broj 3 , 75 000 Tuzla

„Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos“

„Ne otvarati“

 

  

Meni