JAVNI KONKURS- objavljen 18.06.2011. godine- ISTEKAO

Na osnovu člana 24. Pravila Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla, broj: 38/02 od 15.02.2002.godine i člana 28. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Bosanski kultruni centar Tuzlanskog kantona, broj 29/10 od 06.02.2010.godine, direktor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla, r a s p i s u j e:

 

 Na osnovu člana 24. Pravila Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla, broj: 38/02 od 15.02.2002.godine i člana 28. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Bosanski kultruni centar Tuzlanskog kantona, broj 29/10 od 06.02.2010.godine, direktor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla, r a s p i s u j e:

JAVNI KONKURS

za prijem u zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na poziciji

Umjetnički rukovodilac u Odjeljenju za umjetničko-stručne poslove

u Javnoj ustanovi Bosanski kultruni centar Tuzlanskog kantona Tuzla

 

1. Opis poslova:

–  rukovodi i organizuje rad u odjeljenju, te  sačinjava izvještaj o radu odjeljenja,

–  u saradnji s direktorom predlaže planove razvoja BKC-a, 

– vrši izbor i predlaganje direktoru i Upravnom odboru kulturno-umjetničkih programa koji se    izvode u BKC-u, kao i opšte smjernice repertoarske i umjetničke politike BKC

– obavlja poslove koji se odnose na pripremu i izvođenje svih vrsta priredbi, programa, manifestacija iz djelokruga svog rada,

– daje mišljenje i vodi računa o umjetničkom nivou svih programa, vrši estetsko vrednovanje djela prije stavljanja na repertoar,

– uspostavlja saradnju sa institucijama, org.  i pojedincima koji se bave umjetnošću i kulturom,

– predlaže kulturnu razmjenu projekata sa institucijama koje se bave djelatnostima iz oblasti kulture,

–  odgovoran je za koordinaciju i realizaciju programske politike BKC-a,

–  obavlja i druge poslove i zadatke  po nalogu direktora.

 

2. Kandidati treba da ispunjavaju opće uslove utvrdene Zakonom i to:

– da su državljani BiH (dokaz: Uvjerenje o državljanstvu),

– da su stariji od 18. godina, ali ne stariji od 65. godina ( dokaz: Izvod iz matične knjige rođenih),

– da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju ( dokaz: Uvjerenje o

zdravstvenoj sposobnosti – dostavlja izabrani kandidat),

– da nisu otpušteni iz državne službe ili druge službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: kandidati koji su bili zaposleni u državnoj službi dužni su priložiti potvrdu, a oni koji nisu radili u državnoj službi dužni su priložiti ovjerenu izjavu),

– da nisu osuđivani za krivično djelo ( dokaz: ovjerena izjava kandidata),

–  da nisu kažnjavani iz oblasti privrednog prijestupa i da im nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja, poziva, djelatnosti ili dužnosti ( dokaz: Uvjerenje nadležnog Općinskog suda),

– da se na njih ne odnosi član IX.I. Ustava BiH ( dokaz: ovjerena izjava kandidata od strane nadležnog organa),

 

3. Kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove utvrdene Zakonom, i to:

-da ima visoku stručnu spremu (Akademija scenskih/dramskih umjetnosti ili Muzička akademija)

(dokaz: ovjerena kopija diplome),

– da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva, od čega najmanje 3 ( tri ) godine na rukovodećem mjestu u oblasti kulture, ( dokaz: potvrda nadležnog organa o radnom stažu iz koje je jasno vidljivo da kandidat ima potrebno radno iskustvo),

– da je kandidat osposobljen za rad na računaru, (dokaz: ovjerena kopija certifikata ili drugog akta kojim dokazuje ososobljenost za rad na računaru),

– da kandidat elementarno poznaje jedan strani jezik, (dokaz: ovjerena kopija certifikata ili drugog akta kojim dokazuje elementarno poznavanje jednog stranog jezika)

 

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove reguliranog organa iz tačke 2. i 3. ovog konkursa bit će pozvani na intervju i u postupku konačnog izbora, uzet će se u obzir i slijedeće: posjedovanje radne, komunikativne i organizatorske sposobnosti, znanje o organizaciji i djelatnosti JU BKC TK Tuzla, sposobnost upravljanja ljudskim resursima i nepristrasnog donošenja odluka, naklonjenost timskom radu.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Konkurs ce biti objavljen u jednom od dnevnih listova u  FBiH i WEB stranici Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona iz Tuzle (www.bkctuzla.ba).

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih ovim oglasom.

Prijave sa traženom dokumentacijom o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti lično ili putem pošte preporučeno, na adresu:

Javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla

Ulica Mije Keroševića – Guje br.  3 , 75 000 Tuzla

(Konkursna Komisija „Prijava na konkurs“ ne otvarati)

O  rezultatima Konkursa kandidati ce biti pismeno obavješteni.

 

 

 

Meni