Javni konkurs-ISTEKAO

Na osnovu člana 21. Pravila Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla broj:38/02 od 15.02.2002.godine, Upravni odbor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla, r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona u Tuzli

 

1. Raspisuje se Javni konkurs  za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona u Tuzli.

 

Opis poslova direktora:

–          organizira i rukovodi radom Bosanskog kulturnog centra,

–          zastupa i predstavlja Bosanski kulturni centar prema trećim licima,

–          odgovara za zakonitost rada Bosanskog kulturnog centra,

–          predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti za koje je Bosanski kulturni centar osnovan,

–          predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove plana rada i razvoja,

–          izvršava odluke Upravnog odbora,

–          podnosi Upravnom odboru plan i izvještaj o finansijskom poslovanju,

–          odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa,

–          izvršava i druge poslove utvrđene zakonom i općim aktima Bosanskog kulturnog centra.

 

2. Izbor imenovanja vrši se na period od 4 ( četiri ) godine.

 

3. Kandidati treba da ispunjavaju opće uslove utvrdene Zakonom i to:

– da su državljani BiH (dokaz: Uvjerenje o državljanstvu),

– da su stariji od 18. godina, ali ne stariji od 65. godina ( dokaz: Izvod iz matične knjige rođenih),

– da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju ( dokaz: Uvjerenje o

zdravstvenoj sposobnosti – dostavlja izabrani kandidat),

– da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: kandidati koji su bili zaposleni u državnoj službi dužni su priložiti potvrdu, a oni koji nisu radili u državnoj službi dužni su priložiti ovjerenu izjavu),

– da nisu osuđivani za krivično djelo ( dokaz: ovjerena izjava kandidata),

da nisu kažnjavani iz oblasti privrednog prijestupa i da im nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja, poziva, djelatnosti ili dužnosti ( dokaz: Uvjerenje nadležnog Općinskog suda),

– da se na njih ne odnosi član IX.I. Ustava BiH ( dokaz: ovjerena izjava kandidata od strane nadležnog organa),

– da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa  u  institucijama  vlasti  BiH  ( „Službeni glasnik BiH“, broj 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08),

( dokaz: potpisana i ovjerena izjava od strane nadležnog organa).

 

4. Kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove utvrdene Zakonom, i to:

– da ima visoku stručnu spremu ( ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera)

(dokaz: ovjerena kopija diplome),

– da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva, od čega najmanje 3 ( tri ) godine na rukovodećem mjestu u oblasti kulture, ( dokaz: potvrda nadležnog organa o radnom stažu iz koje je jasno vidljivo da kandidat ima potrebno radno iskustvo),

– da nisu članovi upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke (dokaz: izjava kandidata

potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),

– da nemaju privatni finansijski interes u reguliranom organu za koji se kandiduju (dokaz: izjava

kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),

– da nije član upravnog ili nadzornog odbora druge javne ustanove, privrednog društva ili druge

institucije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa), a u ukoliko jeste član drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat ce dostaviti ovjerenu izjavu da ce po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja,

– da nisu dioničar sa 50% i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),

– da dostavi program rada i razvoja BKC-a za četverogodišnji period.

 

5. Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove reguliranog organa iz tačke 3. i 4. ovog konkursa bit će pozvani na intervju i u postupku konačnog izbora, uzet će se u obzir i slijedeće: stepen stručne spreme srodnog zanimanja, posjedovanje radne, komunikativne i organizatorske sposobnosti, znanje o organizaciji i djelatnosti reguliranog organa, sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i nepristrasnog donošenja odluka, naklonjenost timskom radu i rezultati rada tokom karijere.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Konkurs ce biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „SAN“ i WEB stranici Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona iz Tuzle (http//: www.bkctuzla.ba).

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata ( ne starije od 6 mjeseci ) kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih ovim oglasom.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti lično ili putem pošte preporučeno, na adresu:

 

Javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla

Ulica Mije Keroševića – Guje br.  3 , 75 000 Tuzla

(Konkursna Komisija „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora BKC-a“ ne otvara se )

O rezultatima Konkursa kandidati ce biti obavješteni.

Meni