JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 12/03, 304/03, 65/13) i čl. 15. i 16. Zakona o osnivanju Javne ustanove Bosanski kuturni centar Tuzlanskog kantona („Službene novine TPK“ broj 13/97 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 14/01, 7/14), tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 4/12), Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj 6/12), te člana 21. Pravila Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, broj 146b/14 od 21.10.2014. godine, Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj:01-419/18 od 30.11.2018. godine, Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona broj: 224/20 od 22. 05. 2020. godine i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona broj: 365/20 od 29. 09. 2020. godine, Upravni odbor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, raspisuje:

JAVNI  KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona

 

 1. Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona u Tuzli na period od 4 ( četiri ) godine.

Opis poslova direktora: organizira poslovanje, planiranje i kontrolu rada i djelatnosti JU BKC TK, odgovara za zakonitost rada, i izradu planova, izvještaja, analiza i ostvarivanja programskih zadataka i poslovanja, predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti, osnove planova rada i razvoja, umjetničku koncepciju i godišnji repertoar, osigurava punu zaposlenost izvršilaca poslova u toku propisanog radnog vremena, odlučuje o pravima i odgovornostima radnika iz radnog odnosa, obezbjeđuje punu i ravnomjernu uposlenost svih radnika tako da mogu doći do izražaja njihove stručne i druge sposobnosti, odgovoran je za provođenje postupka javnih nabavki, zastupa i predstavlja JU BKC TK prema trećim licima, vrši procjenu svih prihoda i rashoda i nalaže i odobrava izvršenje finansijskog plana, podnosi Upravnom odboru izvještaj o rezultatu rada i finansijskom poslovanju i podnosi redovni godišnji izvještaj o poslovanju JU, razmatra prijedlog o umjetničkoj koncepciji, smjernicama repertoarske politike, repertoarski plan i isti prezentira Upravnom odboru, u procesu rada izdaje pismene naloge za rad i vrši nadzor nad radom rukovodioca službi i drugih radnika u cilju što uspješnijeg poslovanja, predlaže Upravnom odboru opća akta koja donosi Upravni odbor, zaključuje ugovore o radu sa radnicima, i povremenom angažovanju vanjskih saradnika, obrazuje i imenuje komisije i radne grupe, kao i druga tijela za određene poslove koje ne imenuje Upravni odbor, izvršava odluke Upravnog odbora i za iste zadužuje saradnike sa rokovima izvršenja, donosi opšte i pojedinačne akte u skladu sa Zakonom i Pravilima ustanove, odlučuje o korištenju sredstava do iznosa utvrđenog Pravilima i odlukom Upravnog odbora, odgovara Upravnom odboru za rezultate rada i finansijskog poslovanja, obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, drugim propisima i općim aktima.

 1. Opći uslovi:

Za direktora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona može biti nominiran/imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće opće uslove:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ne starije od tri mjeseca ili fotokopija CIPS – ove lične karte),
 • da je stariji od 18, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih ne starije od tri mjeseca ili fotokopija CIPS – ove lične karte),
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje (dokaz: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti – dostavlja izabrani kandidat),
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivo vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (kandidati koji su zaposleni ili su bili zaposleni u državnoj službi dužni su priložiti uvjerenje ili potvrdu nadležnog organa, a oni kandidati koji nisu radili u državnoj službi dužni su priložiti potpisanu i ovjerenu izjavu nadležnog organa ne stariju od tri mjeseca),
 • da nije osuđivan za krivično djelo (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa ne starija od tri mjeseca),
 • da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti (dokaz: uvjerenje nadležnog Općinskog suda),
 • da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BIH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa ne starija od tri mjeseca),
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 70/08) (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa ne starija od tri mjeseca).
 1. Pored ispunjavanja općih uslova kandidat koji se nominira/imenuje za direktora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove, i to:
 • da ima završenu visoku stručnu spremu VSS/VII stručne spreme, ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ECTS, (društvenog smjera) (dokaz: ovjerena kopija diplome),
 • da ima 5 (pet) godina radnog iskustva, nakon sticanja visoke stručne spreme, od čega najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u oblasti kulture ( dokaz: potvrda nadležnog organa o radnom stažu iz koje je jasno vidljivo da kandidat ima potrebno radno iskustvo),
 • poznavanje jednog stranog jezika (dokaz: uvjerenje škola koje se bave obukom stranih jezika),
 • poznavanje rada na računaru (dokaz: uvjerenje škola koje se bave obukom na računaru),
 • da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa ne starija od tri mjeseca),
 • da nema privatni finansijski interes u BKC, kao ni drugih smetnji za imenovanje (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa ne starija od tri mjeseca),
 • da nije član upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa ne starija od tri mjeseca), a ukoliko jeste član drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja,
 • da nije dioničar sa 50% i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa ne starija od tri mjeseca),
 • da dostavi svoj Program rada i razvoja BKC-a za mandatni period 2020 – 2024.

Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne uslove iz ovog Konkursa u postupku konačnog izbora, uzet će se u obzir i kriteriji regulisani tačkom VII Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 4/12): dužina radnog iskustva na poslovima iz djelatnosti reguliranog organa, veći stupanj stručne spreme srodnog zanimanja, posjedovanje radne, komunikativne i organizatorske sposobnosti, znanje o organizaciji i djelatnosti reguliranog organa, sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja upražnjene pozicije, sposobost nepristrasnog donošenja odluka, sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima, naklonjenost timskom radu i rezultati rada tokom karijere.

            Kandidati koji budu ispunjavali uslove iz tačke 2. i 3. ovog Konkusa biće pozvani na intervju.

Kandidati su dužni uz svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata, ne starije od tri mjeseca kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih ovim konkursom u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, a konkurs će biti objavljen i u dnevnom listu Dnevni avaz, te na web stranici www.bkctuzla.ba.

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se lično ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti  na adresu:

Javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla

Ulica Mije Keroševića – Guje br.  3 , 75 000 Tuzla

„Prijava na Javni konkurs  za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona“

 (NE OTVARAJ)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Meni