Telefon: +387 35 282 296; Fax: +387 35 340 031; Email: bkctktuzla@gmail.com | bkctuzla@yahoo.com

logo 20 god 3

JAVNI KONKURS - Rukovodilac odjeljenja općih i zajedničkih poslova (Objavljeno u listu "Dnevni Avaz" dana 21.09.2014.godine)

Na osnovu člana 24. Pravila Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla, broj: 38/02 od 15.02.2002.godine i člana 28. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona (broj 29/10, 110/13), direktor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla, r a s p i s u j e:

JAVNI KONKURS

za prijem u zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na poziciji

Rukovodilac odjeljenja općih i zajedničkih poslova

u Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla

1. Opis poslova i radnih zadatka: Rukovodi radom Odjeljenja za zajedničke i opće poslove, koordinira rad odjeljenja sa drugim organizacionim jedinicama, obavlja poslove u svezi pripreme i realizacije sjednica UO, učestvuje u pripremanju svih pravilnika i općih akata, ugovora, svih odluka i dr. općih i pojedinačnih akata, izrađuje nacrte navedenih akata, pruža pravno-stručnu pomoć u zaključivanju svih vrsta ugovora i obavljanja drugih pravnih radnji korisnika usluga, daje savjete, mišljenja, stručna tumačenja i objašnjenja u pogledu primjene pravnih propisa i drugih općih akata, prati primjenu Zakona o radu, redovno ažurira Pravilnik o radu i Ugovore o radu zaposlenika i sve druge opće akata BKC-a, učestvuje u pružanju stručne pomoći komisijama naročito u vođenju postupaka i primjene materijalnog prava, kao i vođenja disciplinskog postupka, uz izradu odgovarajućih upustava, odluka i rješenja koordinira rad i vodi potrebne evidencije za zaposlenike, te obavlja i druge organizacione, stručne, pravne poslove. Za svoj rad odgovara direktoru.

2. Kandidati treba da ispunjavaju opće uslove utvrđene Zakonom i to:

- da su državljani BiH (dokaz: Uvjerenje o državljanstvu),

- da su stariji od 18. godina, ali ne stariji od 65. godina (dokaz: Izvod iz matične knjige rođenih),

- da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju (dokaz: Uvjerenje o

   zdravstvenoj sposobnosti – dostavlja izabrani kandidat),

- da nisu otpušteni iz državne službe ili druge službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: kandidati koji su bili zaposleni u državnoj službi dužni su priložiti potvrdu, a oni koji nisu radili u državnoj službi dužni su priložiti izjavu),

- da nisu osuđivani za krivična djela, u periodu od 5 godina od dana pravosnažnosti presude, (dokaz: uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog MUP-a)

- da nisu kažnjavani iz oblasti privrednog prijestupa i da im nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja, poziva, djelatnosti ili dužnosti, u periodu od 5 godina od dana pravosnažnosti presude, (dokaz: Uvjerenje nadležnog Općinskog suda),

- da se na njih ne odnosi član IX.I. Ustava BiH ( dokaz: izjava kandidata),

 

3. Kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove utvrđene Zakonom i Pravilnikom, i to:

-da ima visoku stručnu spremu – završen pravni fakultet VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 240 ECTS bodova; (dokaz: ovjerena kopija diplome),

- da ima najmanje 3 (tri) godina radnog iskustva, od čega najmanje 1 ( jednu ) godinu na istim ili sličnim poslovima. (dokaz: potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu iz koje je jasno vidljivo da kandidat ima potrebno radno iskustvo poslije sticanja VSS),

- da ima položen stručni upravni ispit (dokaz: uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za VSS)

- da je kandidat osposobljen za rad na računaru, (dokaz: uvjerenje škola ili drugih institucija koji se bave obučavanjem rada na računaru, bez obzira da li se nalaze u BiH ili izvan nje),

- da kandidat aktivno poznaje engleski jezik u govoru i pisanju (dokaz: uvjerenje škola ili drugih institucija koji se bave obučavanjem znanja stranih jezika, bez obzira da li se nalaze u BiH ili izvan nje).

Kandidati gore navedenu dokumentaciju iz tačaka 2. i 3. ovog konkursa dužni su priložiti, uz potpisanu prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Kandidati koji ispunjavaju sve opće i posebne uslove iz tačke 2. i 3. ovog konkursa bit će pozvani na intervju koji se sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu ispita bit će pozvani na usmeni dio ispita (intervju). Intervjuom kod kandidata će se ocjenjivati znanje o organizaciji, propisima, djelatnosti, finansiranju, budžetu u JU BKC TK Tuzla, kao i posjedovanje radne, komunikativne i organizatorske sposobnosti, te naklonjenost timskom radu. U postupku konačnog izbora, pod istim uslovima, uzet će se u obzir ako neki od kandidata ima položen pravosudni ispit, veći stepen akademskog zvanja, položen medijatorski ispit ili sl. relevantnu kvalifikaciju.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Konkurs ce biti objavljen u jednom od dnevnih listova u  FBiH i WEB stranici Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona iz Tuzle (www.bkctuzla.ba).

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog konkursa, kao i kopije tražene dokumentacije ili izjave koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje. O rezultatima Konkursa kandidati ce biti pismeno obaviješteni.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte preporučeno, na adresu:

Javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla

Ulica Mije Keroševića – Guje br.  3 , 75 000 Tuzla

(Konkursna Komisija „Prijava na konkurs“ ne otvarati)

JU BKC TK TUZLA

Najave dešavanja


vlada tk bkc 2

Kalendar dešavanja

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31